Show simple item record

dc.contributor.advisorGallego Cerveró, Clara 
dc.contributor.authorSapiña Jover, Claudia
dc.date.accessioned2021-10-14T08:31:59Z
dc.date.available2021-10-14T08:31:59Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12466/1736
dc.description.abstractL'àrea de l'educació física no ens aporta només la possibilitat de moure'ns i interactuar amb els altres, sinó que també ens proporciona eines per mantenir una higiene postural en qualsevol pràctica esportiva. Tenir una estabilitat en la musculatura lumboabdominal prevé lesions i dolors portats a terme per postures incorrectes, per la realització d'un moviment brusc, caigudes, etc. Una de les eines per aconseguir l'estabilització del cos és el Core i consisteix en realitzar exercicis d’anti-rotació, anti flexió / extensió i anti-torsió-flexió lateral. Educació i salut són dos termes que van molt units i per la qual cosa, adquirir un hàbit correcte és fonamental des de primerenca edat per suprimir errors i evitar-los en pràctiques futures. Alguns dels beneficis que es poden observar són: l'augment de l'estabilitat, l'adquisició d'un control postural, la disminució del risc de lesions d'esquena i del tren inferior, la disminució de dolors d'esquena, l'augment de l'eficiència en els moviments, facilita la respiració, la protecció dels òrgans més interns, afavoreix l'obtenció d'un sòl pèlvic saludable. Per això, a través d'aquest treball i mitjançant la realització d'una recerca bibliogràfica, s'analitza quins són els beneficis d'aquesta pràctica i quins exercicis són més aconsellables per treballar en adolescents, segons els autors, mitjançant una proposta pràctica.ca
dc.description.abstractThe Physical Education area gives us not only the possibility to move and to interact with others, but also tools to maintain a postural hygiene in any sport practice. Having stability in the lumbar and abdominal muscles prevents injuries and pain related with incorrect postures, the realization of a sudden movement, falls, etc. One of the main tools to achieve the stabilization of the body is the Core, which consists of doing anti rotation, anti-flexion/extension, lateral anti-torsion-flexion exercises. Education and health are two terms that go together, so acquiring a correct habit is essential from an early age to supress mistakes and avoid them in future practices. Some of the benefits that can be observed are: the increase in stability, the acquisition of a postural control, the decrease in the risk of back and lower train injuries, the reduction of back pain, the increase in the movement efficiency, it facilitates breathing, the intern organs protection, it helps to obtain a healthy pelvic floor. For this reason, through this work and by conducting a bibliographic research, it has been analysed which are the benefits of this practise and which exercises are more suitable to work with teenagers, according to the authors, through a practical proposal.en
dc.language.isocates
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleProposta pràctica sobre la importància de la musculatura mitjana respecte a l'enfortiment muscular i el dolor lumbar en adolescentsca
dc.typebachelorThesises
dc.description.disciplineCiencias de la Actividad Física y del Deportees
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordEstabilitatca
dc.subject.keywordEntrenament deportiuca
dc.subject.keywordAdolescentsca
dc.subject.keywordAbdomenca
dc.subject.keywordBeneficisca
dc.subject.keywordStabilityen
dc.subject.keywordTrainingen
dc.subject.keywordTeenagersen
dc.subject.keywordAbdomenen
dc.subject.keywordBenefitsen
dc.subject.unesco2411.06 Fisiología del Ejercicioes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional